การปฏิบัติในเรื่องการกันเงินไว้เบิกเหลื่อม ปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 313
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.6/ว 373 ลว 10/10/2556
ลงวันที่: 
21 ต.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top