แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 098
เลขที่หนังสือ: 
นร 0716/ว 59 ลว 11/03/2556
ลงวันที่: 
25 มี.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top