มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 370
เลขที่หนังสือ: 
ศธ 0503(6)/ว 1537 ลว 7/12/2555
ลงวันที่: 
18 ธ.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top