ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 321
เลขที่หนังสือ: 
นร 0704/ว 2 ลว 3/10/2555
ลงวันที่: 
17 ต.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top