การโอนงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการและทหารกองประจำการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

Go to top