ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 108
เลขที่หนังสือ: 
นร0704/ว 49 ลว 23/04/2555
ลงวันที่: 
04 พ.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top