การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 080
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.2/ว 76 ลว 22/02/2556
ลงวันที่: 
06 มี.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top