แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยใน (DRGs)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 359
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.2/ว 447 ลว 12/11/2555
ลงวันที่: 
26 พ.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top