การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

Go to top