การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 051
เลขที่หนังสือ: 
กค0422.2/ว 79 ลว 29/02/2555
ลงวันที่: 
14 มี.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top