หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักหลักทรัพย์ในการประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 105
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.5/ว 28 ลว 4/04/2557
ลงวันที่: 
24 เม.ย. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top