แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 093
เลขที่หนังสือ: 
กค 0420.5/ว 65 ลว 27/03/2557
ลงวันที่: 
17 เม.ย. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top