ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภค

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 075
เลขที่หนังสือ: 
นร 0704/ ว 26 ลว 13/02/2557
ลงวันที่: 
01 เม.ย. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top