ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 067
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.4/ว 16 ลว 4/03/2557
ลงวันที่: 
24 มี.ค. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top