การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 056
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.3/ว 12 ลว 18/02/2557
ลงวันที่: 
06 มี.ค. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top