มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 322
เลขที่หนังสือ: 
กค 0423.2/ว 374 ลว 10/10/2556
ลงวันที่: 
04 พ.ย. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top