การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 316
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.3/ว 121 ลว 8/10/2556
ลงวันที่: 
29 ต.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top