แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 309
เลขที่หนังสือ: 
กค 0423.3/ว 339 ลว 26/09/2556
ลงวันที่: 
14 ต.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top