การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 141
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.3/ว 42 ลว 26/04/2556
ลงวันที่: 
15 พ.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top