แจ้งเตือนให้ปรับปรุงข้อมูลของคู่สัญญา สำหรับการรายงานข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เลขที่กองคลัง: 
ว 001
เลขที่หนังสือ: 
ปช 0035/ว 0017 ลว 17/12/2557
ลงวันที่: 
05 ม.ค. 2015
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top