มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 061
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.4/ว 5 ลว 14/01/2556
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top