หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 055
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.5/ว 43 ลว 4/02/2556
ลงวันที่: 
19 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top