ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 007
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.4/ว 145 ลว 13/12/2555
ลงวันที่: 
08 ม.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top