การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 345
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.3/ว 122 ลว 17/10/2555
ลงวันที่: 
01 พ.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top