ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 339
เลขที่หนังสือ: 
กค 0406.4/ว 413 ลว 12/10/2555
ลงวันที่: 
31 ต.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top