แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิ เนื่องจากการมีสถานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 252
เลขที่หนังสือ: 
กค 0410.2/ว 81 ลว 10/08/2555
ลงวันที่: 
04 ก.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top