การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 139
เลขที่หนังสือ: 
กค0409.3/ว 196 ลว 29/05/2555
ลงวันที่: 
07 มิ.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top