ขอยกเลิกชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารเดิมในการรับชำระค่าบริการ

ประเภทหนังสือเวียน: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 121
เลขที่หนังสือ: 
กค0409.3/ว 161 ลว 30/04/2555
ลงวันที่: 
18 พ.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top