วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและทหารกองประจำการ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 082
เลขที่หนังสือ: 
กค0420.8/ว 108 ลว 19/03/2555
ลงวันที่: 
10 เม.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top