นำส่งสำเนาหนังสือประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลงวันที่ 9 มกราคม 2555

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 069
เลขที่หนังสือ: 
กบข.6020/ว 1033/2555 ลว 23/02/2555
ลงวันที่: 
22 มี.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top