ประกาศยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เลขที่กองคลัง: 
ว 204
เลขที่หนังสือ: 
กค 0422.3/ว 64 ลว 28/06/2556
ลงวันที่: 
15 ก.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top