การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP

เลขที่กองคลัง: 
ว 085
เลขที่หนังสือ: 
กค 0420.5/08098 ลว 4/03/2556
ลงวันที่: 
12 มี.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top