การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

เลขที่กองคลัง: 
ว 066
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.4/ว 53 ลว 8/02/2556
ลงวันที่: 
21 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top