การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP

เลขที่กองคลัง: 
ว 065
เลขที่หนังสือ: 
ชม 0003/056 ลว 11/02/2556
ลงวันที่: 
21 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top