การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้างในระบบ GFMIS โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP

เลขที่กองคลัง: 
ว 063
เลขที่หนังสือ: 
กค 0409.3/ว 49 ลว 7/02/2556
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top