การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย

เลขที่กองคลัง: 
ว 046
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.4/ว 26 ลว 23/01/2556
ลงวันที่: 
13 ก.พ. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top