ซ้อม่ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 156
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพ) 0421.3/ว 181 ลว 15/05/2556
ลงวันที่: 
29 พ.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top