การให้ความช่ายเหลือเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการก่อสร้างในภาคใต้อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย

ประเภทหนังสือเวียน: 
สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 262
เลขที่หนังสือ: 
ศธ 0501(1)/ว 1076 ลว 3/09/2555
ลงวันที่: 
10 ก.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top