แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

เลขที่กองคลัง: 
ว 074
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.4/ว 45 ลว 13/03/2557
ลงวันที่: 
28 มี.ค. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top