การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เลขที่กองคลัง: 
ว 041
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพอ) 0421.3/พ 0029 ลว 27/01/2557
ลงวันที่: 
20 ก.พ. 2014
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top