ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลางเรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา

เลขที่กองคลัง: 
ว 378
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.3/ว 436 ลว 21/11/2556
ลงวันที่: 
26 ธ.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top