ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขที่กองคลัง: 
ว 273
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพอ) 0421.3/ว 297 ลว 26/08/2556
ลงวันที่: 
17 ก.ย. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top