การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง

เลขที่กองคลัง: 
ว 139
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.3/ว 149 ลว 24/04/2556
ลงวันที่: 
14 พ.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top