ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)

สถานะ: 
เลขที่กองคลัง: 
ว 094
เลขที่หนังสือ: 
กค 0421.4/ว 82 ลว 28/02/2556
ลงวันที่: 
19 มี.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top