การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เลขที่กองคลัง: 
ว 093
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพอ) 0421.3/ว 79 ลว 27/02/2556
ลงวันที่: 
19 มี.ค. 2013
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top