การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

เลขที่กองคลัง: 
ว 347
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพอ) 0421.3/ว 419 ลว 19/10/2555
ลงวันที่: 
08 พ.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top