แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 สำหรับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

เลขที่กองคลัง: 
ว 311
เลขที่หนังสือ: 
กค(กวพ) 0421.3/ว 378 ลว 24/10/2555
ลงวันที่: 
09 ต.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top