โครงสร้างรหัสต่าง ๆ ในระบบบัญชี 3 มิติ

โครงสร้างรหัสในระบบบัญชี 3 มิติ ได้แก่
- กองทุน
- หน่วยงาน
- แผนงาน
- ผังบัญชี
- รหัสงบประมาณ
- แหล่งของเงิน
- รหัสพัสดุ
- รหัสครุภัณฑ์

ไฟล์องค์ความรู้: 
Go to top