แนวปฏิบัติในการคัดเลือกใบสั่งซื้อสั่งจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน

เลขที่กองคลัง: 
ว 303
เลขที่หนังสือ: 
กค 0409.3/ว 368 ลว 18 /09/2555
ลงวันที่: 
01 ต.ค. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top