การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่กองคลัง: 
ว 279
เลขที่หนังสือ: 
กค (กวพอ) 0421.3/ว 347 ลว 5/09/2555
ลงวันที่: 
18 ก.ย. 2012
ไฟล์หนังสือเวียน: 
Go to top